Fundacja Zielony Horyzont

Archiwum

27.02.2012

Konkurs na hasło kampanii edukacyjnej


Fundacja Zielony Horyzont pomaga uczyć właściwego postępowania z elektrośmieciami i zużytymi bateriami, poprzez  prowadzenie akcji edukacyjnych, a także poprzez ich zbiorkę, których celem jest zachęcenie wszystkich do oddawania swoich niepotrzebnych elektrografów do odzysku.

W zeszłym roku, w ramach koordynowanych przez fundację akcji, wspólnie zebraliśmy przeszło 423 ton elektrośmieci i 15 tony zużytych baterii, w których uczestniczyło prawie 14 000 osób.

Ogłaszamy konkurs na najlepsze, najbardziej zabawne, najbardziej abstrakcyjne i najbardziej odjechane hasło kampanii edukacyjnej promującej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. Zapytacie pewnie, dlaczego nie zaproponujemy czegoś sami? Dlatego, że chcemy, abyście na chwilę się zatrzymali i zastanowili nad przyszłością naszego środowiska, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, które musimy zostawić dla przyszłych pokoleń lepsze a przynajmniej nie pogorszone. A sam konkurs to okazja, abyście popisali się kreatywnością, poczuciem humoru i zgarnęli świetne nagrody!

Poniżej regulamin konkursu.


Regulamin na hasło kampanii edukacyjnej promującej ze zbiórką elektrośmieci i zużytych baterii

Organizator konkursu:
Fundacja Zielony Horyzont
ul.Żaryna 7/135
02-593 Warszawaglinska@zielonyhoryzont.org.pl

 I.              Zasady ogólne

 1.    Celem konkursu jest zachęcenie społeczeństwa do zwrócenia uwagi na promocję pozytywnych nawyków związanych ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii.

2.    Konkurs polega na wymyśleniu hasła kampanii edukacyjnej promującej zbiórkę elektrośmieci i zużytych baterii.

3.    Konkurs trwa od 1 marca do14 marca 2012 r.

4.    Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 II.            Warunki uczestnictwa w konkursie

 1.    Konkurs ma charakter otwarty.

2.    Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.    Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa hasła.

4.    Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie na adres emailowy glinska@zielonyhoryzont.org.pl hasła lub haseł, wraz z podaniem swojego numeru telefonu, a w temacie wpisanie „konkurs na hasło”. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 marca 2012 r.

5.    Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się uczestnika do zawarcia z organizatorem umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do zgłaszanego hasła w przypadku, gdy hasło to zdobędzie nagrodę.

6.    W konkursie mogą brać udział jedynie te hasła, które nie były wykorzystywane w działaniach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez inne podmioty.

7.    Organizator nie będzie dokonywał zwrotów haseł biorących udział w konkursie.

 III.           Nagrody i wyróżnienia

 1.    Wyboru laureatów konkursu dokona komisja konkursowa. 

2.    Komisja może nagrodzić więcej niż jednego laurata.

3.    Komisja zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego hasła, tym samym niewybrania żadnego laureata.

4.    Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

5.    O wynikach konkursu laureaci konkursu zostaną powiadomieni pocztą  elektroniczną lub telefonicznie.

6.    Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora, nie później niż 20 marca 2012 r.

7.    Nagrodą dla laureata Konkursu jest aparat fotograficzny Sony Cyber-shot DSC-W350.

8.    Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez laureata konkursu umowy o przeniesieniu na organizatora autorskich praw majątkowych do nagrodzonego hasła lub haseł. W razie odmowy podpisania umowy przez laureata konkursu, przyznana temu laureatowi nagroda może być przyznana uczestnikowi konkursu, którego hasło uzyskał kolejno najwyższą ocenę komisji konkursowej.

9.    W związku z tym, że nagrody, o których mowa w ust. 5, nie przekraczają kwotę 760 zł brutto, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) laureat konkursu otrzyma nagrodę nie obciążaną zryczałtowanym podatkiem.

 IV.          Wykorzystanie nagrodzonych i wyróżnionych haseł

 1.    Uczestnik zgłaszający hasło do konkursu oświadcza, że przysługują mu jako twórcy wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłaszanego filmu, w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich.

2.    Organizator uzyskuje prawo do bezpłatnego, wielokrotnego wykorzystywania hasła nagrodzonego w konkursie, podczas promocji realizowanych przez organizatora kampanii.

 V.           Uwagi końcowe

 1.    Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania haseł na konkurs oraz zmiany terminu opublikowania wyników konkursu na stronie internetowej organizatora.

2.    O wszelkich planowanych zmianach organizator będzie informował na swojej stronie internetowej.

 « powrót