Fundacja Zielony Horyzont

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI 

Tekst jednolity na podstawie uchwały Zarządu 08/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. 

Fundacja pod nazwą Zielony Horyzont, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Annę Batorczak

Agnieszkę Glińską-Olszówka

Martę Pawlak

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Szczypkowskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Łucka 18 lok. 12, w dniu 29 marca 2010 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

 § 1

1.    Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

2.    Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

3.    Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

4.    Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 3

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

1.    Fundacja może używać znaku graficznego, który będzie ją identyfikował.

§ 5

1.    Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1.    Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

2.    Popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenie edukacji związanej z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

3.    Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekologii, ochronie środowiska oraz o zrównoważonym rozwoju.

4.    Informowanie o problemach ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju i metodach ich rozwiązywania.

5.    Upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.    Opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

2.    Promocję zagadnień ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

3.    Organizowanie i dofinansowywanie działalności edukacyjnej, doradczej, wydawniczej i promocyjnej w zakresie objętym celami fundacji.

4.    Organizowanie i dofinansowywanie wszelkich działań edukacyjnych w tym konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, dyskusji oraz wszelkiego rodzaju spotkań na tematy związane z ekologią, ochroną środowiska i ze zrównoważonym rozwojem.

5.    Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

6.    Współpracę z właściwymi Ministerstwami w zakresie objętym celami fundacji.

7.    Współpracę z innymi naczelnymi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z innymi podmiotami mającymi wpływ na prowadzenie polityki państwa w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

8.    Współdziałanie z ogólnokrajowymi organizacjami i porozumieniami samorządowymi, ze stowarzyszeniami przedsiębiorców działających w obszarze ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

9.    Współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi cele odpowiadające celom fundacji.

10. Współpracę z władzami miast, gmin, powiatów i województw w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, uczestniczących lub zainteresowanych uczestnictwem w programie fundacji.

11. Propagowanie wszystkich inicjatyw w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w drodze dostarczania publikacji i innych materiałów edukacyjnych propagujących te zagadnienia.

12. Współdziałanie z centrami edukacji ekologicznej i lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej i pomoc w organizowaniu tej edukacji.

13. Wspieranie przedsiębiorców działających na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, pośredniczenie w kontaktach między nimi.

14. Prowadzenie kampanii i projektów edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju.

15. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji rozwiązań Unii Europejskiej dotyczących ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

16. Współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej działającymi na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

17. Prowadzenie doradztwa prawnego, finansowego i organizacyjnego związanego z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

18. Ustanawianie nagród, stypendiów i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych działających na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

19. Skupianie wokół celów fundacji organizacji gospodarczych, proekologicznych, konsumenckich i społecznych, przedstawicieli nauki oraz innych organizacji zgodnych z celami fundacji.

20. Realizację stałych programów fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji

§ 9

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych oraz inne mienie ruchome i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1.    darowizn, spadków, zapisów;

2.    dotacji i subwencji od osób prawnych oraz darowizn od osób fizycznych;

3.    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4.    dochodów z majątku Fundacji;

5.    innych dochodów.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 12

1.    Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2.    W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.    W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4.    Zabronione jest udzielanie pożyczek na rzecz członków Zarządu oraz pracowników Fundacji.

5.    Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Władze Fundacji

§ 13

Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 14

 1. Zarząd składa się z nie więcej niż czterech osób powoływanych przez Fundatorów na 3 letnią kadencję.
 2. Fundatorzy spośród osób powołanych w skład Zarządu Fundacji wybierają Prezesa Zarządu, któremu przysługuje tytuł „Prezesa Fundacji"
 3. Zarząd może wybierać ze swojego grona jednego lub dwóch Wiceprezesów.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

a)    złożenia rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Fundatorów,

b)   śmierci;

c)    odwołania zgodnie z ust. 5 poniżej.

 1. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu są odwoływani przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Odwołanie następuje w przypadku:

a)    choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;

b)   nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

c)    istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;

d)    zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

 1. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.
 2. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji.

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)    uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)   uchwalanie regulaminów,

c)    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)    ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)    podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f)     przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g)    występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.

h)    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 2. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 16

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Zmiana Statutu

§ 17

1.    Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

2.    Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 18

1.    Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 19

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 20

1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.    Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

§ 21

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

§ 22

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

 

 « powrót